Home

הנחיות מרחביות

תיקון 101 (הרפורמה) בחוק התכנון והבניה מתיר לוועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה. החוק קובע שני סוגים של הנחיות מרחביות: הנחיות מרחביות שאותן תקבע הוועדה המקומית, והנחיות מרחביות פרטניות אותן תקבע רשות הרישוי.  עם כניסתה של הרפורמה לתוקף, אסור לרשות הרישוי בוועדות התכנון  להתנות תנאים בהיתר, לרבות תיאום עם מהנדס הוועדה מלבד התנאים הכלולים בהנחיות המרחביות.

בהמשך שנה שבה הדרכנו והטמענו את עקרונות הרפורמה בקרב וועדות בניה שונות ברחבי הארץ מטעם מנהל התכנון, אנו מעניקים שירותי ליווי ויעוץ בנושא גיבוש והכנה של הנחיות מרחביות. כחלק מהדרישות של הרפורמה בחוק התכנון והבניה (תיקון 101).

-          ייעוץ וליווי בבחינה, ליווי וכתיבת הנחיות מרחביות כלליות לכלל המרחב המוניציפאלי, ייחודיות לפי שכונות ו/או ישובים (בועדות מרחביות)

-          ביצוע פגישות התקדמות ו"שולחנות עגולים" במידת הצורך.

-          בניה והצגת המידע לפי הצורך למועצת העיר ולוועדה והבאת הנחיות המרחביות לכדי אישור כנדרש

-          העברת דוחו"ת התקדמות לגורמי תכנון בעירייה לפי דרישה במועדים מוגדרים.

ההנחיות המרחביות שיכתבו יגובשו בשיתוף הוועדה ויתייחסו לאספקטים עירוניים שונים בהתאם לאופי הוועדה והישוב או היישובים הכפופים לה. הם יתייחסו ל ניראות חיצונית, תשתיות, ממשקים בין מגרש לרחוב או לשצ"פ, גבול וכניסת הולכי רגל למגרשים, איכות הסביבה וחיסכון במים ואנרגיה ועוד. הם יוכנו בהתאם להנחיות מנהל התכנון .ההנחיות הוראות עיצוביות המתייחסות לחומרי גמר, חזיתות, גדרות  שערים, גגות וכרכובים, חלונות ופתחים, שילוט, מרפסות וכדומה, לצד התייסויות מפורטות למבני עזר, גינון ומי נגר, הנחיות לגבי הפיתוח העירוני , מפלסי כניסה, חניות והנחיות הנוגעות לתחומים שונים של המרחב הציבורי ועוד.