Home

סקרים סביבתיים

במטרה לתת מענה לצרכים הסביבתיים בארגון אנו מבצעים סקרים סביבתיים כוללים. סקרים אלה מבוצעים בארגונים קטנים וגדולים, בכלל זה מפעלים, חברות עסקיות, רשויות מקומיות ועוד. הסקרים נועדו לבחון באופן יסודי את פעילות הארגון והשפעותיו על הסביבה. הסקרים מתמקדים בתחומים ספציפיים כגון אנרגיה, מים, פסולת ועוד.

יתרונם של סקרים אלה בתרומתם לניהול ולהתייעלות הכלכלית של הארגון או הרשות המקומית, במיתוג הירוק של הארגון או הרשות המקומית וכן ביכולתם לסייע לארגון לעמוד בדרישות של חוקי ותקני איכות הסביבה, הן התקנים המחייבים והן התקנים הוולונטריים כדוגמת התקן לבנייה ירוקה או תקן 14001 ‏ ISO‏.

בין היתר, אנו מבצעים את הסקרים הבאים:

  • סקרי מים ואנרגיה
  • סקרים סביבתיים
  • סקירות טכנולוגיות
  • סקירות השפעה על הסביבה

הסקרים מבוצעים על ידי צוותים מקצועיים מוסמכים.