Home

ערים חכמות

עיר חכמה (smart city) מוגדרת כניהול יעיל ואפקטיבי של הסביבה הבנויה תוך מינוף המידע הקיים באמצעות טכנולוגיות מידע מתקדמות . תפיסת "עיר חכמה" היא תפישה כוללת המשלבת הן מרכיבים טכנולוגים והן מרכיבים חברתיים על מנת לנהל מצד אחד באופן מיטבי ויעיל היישוב ומצד שני לשפר את השירותים וחיי היום יום של התושבים. אימוץ גישת "עיר חכמה" מתאפיין בשילוב וסינכרון אופטימאלי של כל מערכות הניהול העירוניות בהם ניהול מערכת המים, התחבורה, האנרגיה, הביטחון, פינוי הפסולת ועוד. גישה זו מאפשרת למנף את המידע הקיים כדי למצות את המשאבים והיכולות העירוניות וכן לחזות ולפתור באופן יזום ופרו אקטיבי בעיות פנימיות וחיצוניות.

אף שמדובר בקונספט עירוני מוטה טכנולוגיה,  שילוב והתאמת המערכות השונות בתחומים השונים, תלויים במאפיינים של הישוב מבחינה אורבאנית, חברתית , גיאוגרפית וכדומה. תהליך הפיכת היישוב ל"חכם, יותר כרוך בהידברות ובשיתוף הציבור לגבי התאמת המערכות לעיר שכן לחלק מן המערכות החכמות יש השפעות על תחומים חברתיים שונים כגון חדירה לפרטיות.

מטרת העבודה היא לגבש תוכנית אסטרטגית כוללת להפיכת כבר ורדים לישוב "חכם" המנצל  באופן אופטימאלי ובר קיימא את המשאבים הטבעיים שלו לצד יצירת סביבת חיים אופטימאלית למגורים ועסקים עבור התושבים. התוכנית תתבסס על המודל המקובל כיום במדינות ה-OECD וכולל שישה תחומים עיקריים בכלל זה "אנשים חכמים (חינוך)", "ממשל חכם", "כלכלה חכמה","סביבה חכמה", "חיים חכמים" ו"ניידות (תחבורה) חכמה". כל אחד מהתחומים כולל חמישה תתי נושאים הנמדדים בעזרת מדדים מסודרים ברי הערכה.

הצעה זו באה לספק שירותי תכנון עירוני אסטרטגי המשלב חשיבה מערכתית לבניית התוכנית וגיבוש  הנחיות להפיכתה של ישוב ל"עיר חכמה".

 

מה אנחנו מציעים לעשות בישוב שלכם?

1.       ביצוע תהליך הערכה אינטנסיבי לגבי מערכות הניהול העירוניות הקיימות בעיר, סוגי הטכנולוגיה והשימוש בה וכן ביצוע סקרים ו/או ביצוע תהליך של שיתוף ציבור להכרה וזיהוי התהליכים והמדדים הנוכחיים הקיימים בישוב. התהליך יתייחס לצריכת המשאבים הטבעיים בעיר, לניהול מערכת הביטחון, החינוך, הקשר עם התושבים, מערכת התחבורה העירונית, מערכות "ממשל זמין", פתיחות התושבים לשימוש באמצעים טכנולוגים וכדומה.

2.      הכנת תוכנית אסטרטגית ל"עיר חכמה" עבור ישוב המבוססת על הנתונים שנאספו ועל מודלים מקובלים. התוכנית תכלול:

3.      ליווי וניהול הפרויקט בשיתוף צוות עירוני נבחר(אופציונאלי) הכולל נציגים מתחום החינוך, הביטחון, הסביבה וכדומה. - תאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים רשויות, חברות טכנולוגיות (כגון סיסקו ו-IBM ) יזמים, מתכננים אחרים.